اختصاصی| پُرافتخارترین کُشتی گیران جام تختی

اختصاصی| پُرافتخارترین کُشتی گیران جام تختیتاریخ انتشار : چهارشنبه 18 خرداد 1401 - 23:01
یونس همیالی
مشاهده پروفایل
188 مشاهده
مروری بر پُرافتخارترین کُشتی گیران جام پهلوان غلامرضا تختی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۰

در این جدول به نام قهرمان، سال و محل رقابت ها، تعداد و رنگ مدال های و آنها اشاره شده است.

 

ردیف نام قهرمان سال مسابقه نام مسابقه محل مسابقه وزن طلا نقره برنز جمع
۱ محمدحسین محبی ۱۳۵۹ تختی تهران ۷۴ ک طلا ـ ـ ۸ مدال
۱۳۶۰ ۲۲بهمن تهران ۷۴ک طلا ـ ـ
۱۳۶۱ ۲۲بهمن تهران ۷۴ک طلا ـ ـ
۱۳۶۲ ۲۲بهمن تهران ۸۲ک طلا ـ ـ
۱۳۶۳ تختی تهران ۸۲ک طلا ـ ـ
۱۳۶۳ ۲۲بهمن تهران ۸۲ طلا ـ ـ
۱۳۶۶ ۲۲بهمن اصفهان ۸۲ک طلا ـ ـ
۱۳۶۷ ۲۲بهمن ساری ۸۲ک طلا ـ ـ
۲ علیرضا حیدری ۱۳۷۳ تختی شیراز ۸۲ک ـ نقره
۱۳۷۴ تختی مشهد ۸۲ک طلا ـ ـ  ۸ مدال
۱۳۷۵ تختی ساری ۸۵ک طلا ـ ـ
۱۳۷۷ تختی تنکابن ۹۷ک طلا ـ ـ
۱۳۷۸ تختی قزوین ۹۷ک طلا ـ ـ
۱۳۷۹ تختی مشهد ۹۷ک طلا ـ ـ
۱۳۸۰ تختی تهران ۹۶ک طلا ـ ـ
۱۳۸۲ تختی تهران ۹۶ک طلا ـ ـ
۳ محمد حسن محبی ۱۳۵۹ تختی تهران ۸۲ک طلا ـ ـ   ۸ مدال
۱۳۶۰ ۲۲ بهمن تهران ۹۰ک طلا ـ ـ
۱۳۶۱ ۲۲ بهمن تهران ۹۰ک ـ نقره ـ
۱۳۶۲ ۲۲ بهمن تهران ۹۰ک طلا ـ ـ
۱۳۶۳ تختی تهران ۹۰ک طلا ـ ـ
۱۳۶۳ ۲۲ بهمن تهران ۹۰ک طلا ـ ـ
۱۳۶۶ ۲۲ بهمن اصفهان ۹۰ک طلا ـ ـ
۱۳۶۷ ۲۲ بهمن ساری ۹۰ک ـ ـ برنز
۴ علی اکبرنژاد ۱۳۶۳ تختی تهران ۶۲ک برنز  ۱۲مدال
۱۳۶۳ ۲۲ بهمن تهران ۶۲ک برنز
۱۳۶۴ ۲۲ بهمن تهران ۶۸ک نقره
۱۳۶۵ ۲۲ بهمن بندرعباس ۶۸ک طلا
۱۳۶۶ ۲۲ بهمن اصفهان ۶۸ک برنز
۱۳۶۹ تختی تهران ۶۸ک طلا
۱۳۷۱ تختی اصفهان ۶۸ک طلا
۱۳۷۳ تختی شیراز ۶۸ک برنز
۱۳۷۵ تختی ساری ۶۹ ک نقره
۱۳۷۶ تختی تهران ۶۹ ک برنز
۱۳۷۷ تختی تنکابن ۶۹ ک طلا
۱۳۷۸ تختی قزوین ۶۹ ک نقره
۵ اکبر فلاح ۱۳۶۳ تختی تهران ۵۷ک ـ ـ برنز  ۸ مدال
۱۳۶۵ ۲۲ بهمن بندرعباس ۶۲ک طلا
۱۳۶۶ ۲۲ بهمن اصفهان ۶۲ک طلا
۱۳۶۸ ۲۲ بهمن تهران ۶۲ک طلا ـ ـ
۱۳۶۹ تختی تهران ۶۸ک ـ نقره ـ
۱۳۷۰ تختی ساری ۶۸ک طلا
۱۳۷۱ تختی اصفهان ۶۸ک ـ نقره
۱۳۷۳ تختی شیراز ۶۸ک طلا ـ ـ
۶ علیرضا دبیر ۱۳۷۴ تختی مشهد ۵۷ک ـ ـ برنز   ۷ مدال
۱۳۷۶ تختی تهران ۵۸ک طلا ـ ـ
۱۳۷۷ تختی تنکابن ۵۸ک طلا ـ ـ
۱۳۷۸ تختی قزوین ۵۸ک طلا ـ ـ
۱۳۷۹ تختی مشهد ۶۳ک طلا ـ ـ
 ۱۳۸۰  تختی  تهران  ۶۶ ک  طلا
 ۱۳۸۲  تختی  تهران   ۶۶ ک طلا ـ
۶ عسکری محمدیان ۱۳۶۲ ۲۲ بهمن تهران ۵۷ک طلا ـ ـ ۷مدال
۱۳۶۳ تختی تهران ۵۷ک طلا ـ ـ
۱۳۶۳ ۲۲ بهمن تهران ۵۷ک ـ ـ برنز
۱۳۶۴ ۲۲ بهمن تهران ۶۲ک طلا ـ ـ
۱۳۶۶ ۲۲ بهمن اصفهان ۵۷ک طلا ـ ـ
۱۳۶۷ ۲۲ بهمن ساری ۵۷ک طلا ـ ـ
۱۳۷۰ تختی ساری ۶۲ک طلا ـ ـ
۸ ابراهیم مهربان ۱۳۷۱ تختی اصفهان ۱۳۰ک ـ نقره ـ ۸ مدال
۱۳۷۲ تختی تهران ۱۳۰ک ـ ـ برنز
۱۳۷۳ تختی شیراز ۱۳۰ک طلا ـ ـ
۱۳۷۴ تختی مشهد ۱۳۰ک طلا ـ ـ
۱۳۷۵ تختی ساری ۱۲۵ک طلا ـ ـ
۱۳۷۷ تختی تنکابن ۱۳۰ک طلا ـ ـ
۱۳۷۸ تختی قزوین ۱۳۰ک ـ ـ برنز
۱۳۷۹ تختی مشهد ۱۳۰ک طلا ـ ـ